We do it together!

PRIVACY POLICY PERFECT PEST CONTROL B.V.

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op: 13 maart 2023

Wij zijn Perfect Pest Control B.V.. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens verwerken, opslaan en beschermen. Tenslotte geven wij aan welke rechten je hebt als wij jouw Persoonsgegevens verwerken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.perfectpestcontrol.nl (de Website) en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Verwerking van Persoonsgegevens

Om aan jou onze Websiteen Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens.

Hoe verkrijgen wij Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:

We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je via de mail of telefonisch wanneer men contact met ons opneemt..

Persoonsgegevens van derden die je aan ons verstrekt:

Het is ook mogelijk dat je Persoonsgegevens van andere personen aan ons verstrekt. We willen je er graag op wijzen dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze persoon akkoord is met het verstrekken van Persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan .

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, voor welk(e) doeleinde(n) doen wij dat, en op welke grondslag?

Als je gebruik maakt van onze Website en Diensten, kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben.

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Dit doen we onder meer doordat we:

 • Juridische grondslagen hebben om jouw Persoonsgegevens te verwerken;
 • Jou informeren over de verwerking; en
 • Alleen data verwerken voor specifieke doelen, en niet meer dan daarvoor nodig is.

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens, (2) voor welke doeleinden, en (3) op basis van welke grondslagen wij verwerken.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevensDoeleinde(n)Grondslag
Contactgegevens:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adres
– Telefoonnummer
– KvK-nummer
– BTW nummer
Wij gebruiken deze gegevens om:
– Met jou contact op te nemen
– Met jou te corresponderen
– Onze Diensten te kunnen uitvoeren of leveren
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Gerechtvaardigd belang
– Wettelijke plicht
– Noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
Betaalgegevens:
– Betaalgegevens van de partij die betaalt
– De facturen
– Een overzicht van aankopen van de Diensten
Wij gebruiken deze gegevens om:
– Facturen te versturen
– De financiële administratie bij te houden
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Gerechtvaardigd belang
– Wettelijke plicht
– Noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
Gegevens van partners of leveranciers:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adres
– Telefoonnummer
– KvK-nummer
– BTW-nummer
– Betaalgegevens
– Facturen
– De aankopen bij leveranciers of partners
Wij gebruiken deze gegevens om:
– Met jou contact op te nemen
– Met jou te corresponderen
– Een dienst of product af te nemen
– De financiële administratie bij te houden

Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Gerechtvaardigd belang
– Wettelijke plicht
– Noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Diensten:
– Correspondentie of chatgesprekken met jou
– Jouw vragen over de Diensten
– Locatiegegevens
Wij gebruiken deze gegevens om:
– Jou een optimale service te kunnen leveren
– De overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Gerechtvaardigd belang
– Wettelijke plicht
– Noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag

Gerechtvaardigd belang

Voor de grondslag gerechtvaardigd belang maken wij een afweging tussen onze belangen enerzijds en jouw belangen, grondrechten en vrijheden anderzijds. Op die manier beoordelen wij of ons belang, om de Persoonsgegevens te verwerken, zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Deze gegevens zijn waardevol voor ons omdat wij zo in contact komen met jou, waardoor we onze diensten kunnen verlenen..

Op basis van een zorgvuldige afweging van de betrokken belangen en risico’s, hebben wij de conclusie getrokken dat jouw privacybelang niet zwaarder weegt dan ons belang. Daarom menen wij een beroep te kunnen doen op ons gerechtvaardigde belang om deze Persoonsgegevens te verwerken.

Deze beoordeling is echter subjectief. Ben je het niet eens met de verwerking van jouw Persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang? Dan kun je hier altijd bezwaar tegen maken. Wij zullen de verwerking van jouw Persoonsgegevens dan opnieuw beoordelen, en mogelijk staken.

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren.

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. We zorgen ervoor dat degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij kunnen. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Transport Layer Security (TLS), Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben

Wij controleren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend op doeltreffendheid, en passen indien nodig ons proces aan. Op die manier zijn uw Persoonsgegevens altijd beschermd en toegankelijk bij een eventuele (technische of fysieke) storing.

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Hieronder volgt een lijst van de categorieën van Persoonsgegevens en de (functioneel omschreven) bewaartermijnen:

Categorie PersoonsgegevensBewaartermijn
ContactgegevensWij bewaren jouw contactgegevens voor zo lang als nodig is om onze Diensten te leveren.
BetaalgegevensWij bewaren jouw betaalgegevens voor zo lang als nodig is om aan onze financiële en belastingtechnische eisen en verplichtingen te voldoen.
Gegevens van partners of leveranciersWij bewaren gegevens van partners of leveranciers voor zo lang als deze nodig zijn om onze Diensten te leveren.
Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan onze DienstenWij bewaren inhoudelijke gegevens voor zo lang als nodig is om jou op integrale en gecontinueerde wijze onze Diensten te verlenen.

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

Overige bepalingen

Doorgifte

Wij verwerken jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

Websites van derden

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om de privacy policy van de betreffende website te lezen voordat je deze gaat gebruiken.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage 
  Je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie 
  Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Recht op dataportabiliteit 
  Je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • Recht van bezwaar 
  Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • Klachtrecht 
  Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • Recht om toestemming in te trekken 
   Je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de eventuele wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 • Perfect Pest Control B.V.
 • Max Planckstraat 3
 • 2041CX Zandvoort
 • KvK: 88439615
 • Tel: 023 2340014
 • info@perfectpestcontrol.nl

Perfect Pest Control

  Cruquiuszoom 76,                                            2142 EW Cruquius

 info@perfectpestcontrol.nl

  +31(0)23 2340014

Let op: per 1 september zijn wij verhuisd naar bovenstaand adres!

Maandag:      09:00 – 17:00

Dinsdag:        09:00 – 17:00

Woensdag:   09:00 – 17:00

Donderdag:  09:00 – 17:00

Vrijdag:           09:00 – 17:00

Via de mail zijn wij 24/7 bereikbaar en reageren wij z.s.m.

2023 Copyright © Perfect Pest Control. All rights reserved.

to top